Tổ chức kiểm định chất lượng ISO

Tổ chức kiểm định chất lượng ISO

4.3-B
Quý II/2008
(4 quý) Từ quý 1 đến quý 4
Giá gói thầu:
 • 6.000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói