Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống Feeder và anten cho tháp anten 252m

Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống Feeder và anten cho tháp anten 252m

Tên dự án:Hệ thống Feeder và anten cho tháp anten 252m
Tên gói thầu:Hệ thống Feeder và anten cho tháp anten 252m
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, 46 Đại lộ Bình Dương, TXTDM, Bình Dương, ĐT: 0650.836985, Fax: 0650.840859,0650.840880
03/05/2008 đến 20/05/2008
1.000.000 (VND)
20/05/2008 09:00
20/05/2008 09:00