Phần mềm quản lý thư viện, và phần mềm mục lục trực tuyến

Phần mềm quản lý thư viện, và phần mềm mục lục trực tuyến

1.1-B
Quý II/2008
(10 quý) Từ quý 1 đến quý 10
Giá gói thầu:
 • 260.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Hợp đồng hỗn hợp