Sách bản in chuyên ngành (nhiều hợp đồng khác nhau, mua tại các thời điểm khác nhau)

Sách bản in chuyên ngành (nhiều hợp đồng khác nhau, mua tại các thời điểm khác nhau)

2.1-A
Quý II/2008, Quý II/2009, Quý II/2010, Quý II/2011
(4 quý) quý 1, 5, 9, 13
Giá gói thầu:
 • 41.900 (USD)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Hợp đồng hỗn hợp