Cơ sở dữ liệu điện tử nước ngoài (gồm nhiều hợp đồng nhỏ)

Cơ sở dữ liệu điện tử nước ngoài (gồm nhiều hợp đồng nhỏ)

2.1-B
Quý II/2008
(12 quý) Từ quý 1 đến quý 12
Giá gói thầu:
 • 450.000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Mua sắm trực tiếp
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Hợp đồng hỗn hợp