Sách điện tử tiếng Việt ngành xã hội và nhân văn

Sách điện tử tiếng Việt ngành xã hội và nhân văn

2.5-B
Quý IV/2008
(13 quý) Từ quý 3 đến quý 15
Giá gói thầu:
 • 19.000 (USD)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Hợp đồng hỗn hợp