Tạp chí điện tử tiếng Việt ngành khoa học tự nhiên

Tạp chí điện tử tiếng Việt ngành khoa học tự nhiên

2.7-B
Quý II/2008
(12 quý) Từ quý 1 đến quý 12
Giá gói thầu:
 • 12.000 (USD)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Hợp đồng hỗn hợp