Tư vấn đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính theo chuẩn ABET

Tư vấn đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính theo chuẩn ABET

3.2 – A
Quý II/2008, Quý II/2009, Quý II/2010, Quý 2/2011.
(3 quý) quý 1, 5, 13
Giá gói thầu:
 • 112.000 (EURO)
 • WB
  * Chỉ định thầu
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói