Cung cấp tủ bảng điện nhị thứ, cáp nhị thứ, thiết bị thông tin SCADA và dịch vụ lắp đặt

Cung cấp tủ bảng điện nhị thứ, cáp nhị thứ, thiết bị thông tin SCADA và dịch vụ lắp đặt

PC3-110-G04AN
Tháng 8-11/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 4102238152 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá