Thi công xây dựng TBA 110kV An Nhơn

Thi công xây dựng TBA 110kV An Nhơn

PC3-110-W01AN
Tháng 11/2008-1/2009
7 tháng
Giá gói thầu:
 • 1498326523 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá