Giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị

Giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị

GSXD-AN
Tháng 11-12/2008
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 197479089 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm