Cung cấp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đo lường

Cung cấp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đo lường

pc3-110-G02QN2
tháng 8-11/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 2191004642 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá