Thi công xây dựng TBA 110kV Quy Nhơn 2

Thi công xây dựng TBA 110kV Quy Nhơn 2

pc3-110-W01QN2
tháng 11/2008-1/2009
7 tháng
Giá gói thầu:
 • 674802910 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá