Thiết kế kỹ thuật và thiết kế BVTC

Thiết kế kỹ thuật và thiết kế BVTC

TVTK-DP-QN2
tháng 6-7/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 307751893 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm