Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

01
Tháng 07/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.200.549 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm