Mua sắm máy in sổ

Mua sắm máy in sổ

02
Tháng 07/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 315000000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói