Tư vấn hỗ trợ phát triển xã hội cho kế hoạch tái định cư Bình Dương

Tư vấn hỗ trợ phát triển xã hội cho kế hoạch tái định cư Bình Dương

1
25/6/2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 4063600000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá