Thiết bị y tế – Ghế máy nha khoa

Thiết bị y tế – Ghế máy nha khoa

01
07/2008 đến 12/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.313.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu