Cung cấp và lắp đặt thiết bị khoa học tăng cường năm 2008

Cung cấp và lắp đặt thiết bị khoa học tăng cường năm 2008

01
2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 743.488.600 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu