Sửa chữa nâng cấp hồ Phương Thịnh

Sửa chữa nâng cấp hồ Phương Thịnh

04-TL2
13/7/2008
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 2960000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói