SAN NỀN-NHÀ QUÀN HÀI CỐT-NÂNG CẤP MỘ

SAN NỀN-NHÀ QUÀN HÀI CỐT-NÂNG CẤP MỘ

1
6/2008-7/2008
180 NGÀY
Giá gói thầu:
 • 5834762000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu