Chi phí lập hồ sơ mời thầu đánh giá HSDT Thiết bị

Chi phí lập hồ sơ mời thầu đánh giá HSDT Thiết bị

A.2
Quý II, III/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.847.684 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm