Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

A.3
Qúy III, IV/2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 60.965.169 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm