Chi phí bảo hiểm lắp đặt thiết bị

Chi phí bảo hiểm lắp đặt thiết bị

A.4
Quý III,IV/2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 21.460.851 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm