Kho đông lạnh

Kho đông lạnh. Số gói thầu B.5. Thời gian tổ chức đấu thầu Quý III,IV/2008.

B.5
Quý III,IV/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 409.941.195 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói