Hệ thống máy vi tính

Hệ thống máy vi tính

B.7
Qúy III, IV/2008
70 ngày
Giá gói thầu:
 • 445.508.745 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói