Thiết bị phục vụ kinh doanh (quầy kệ, xe đẩy,…)

Thiết bị phục vụ kinh doanh (quầy kệ, xe đẩy,…)

B.8
Quý III,IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 510.865.520 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói