Tuyển chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Tuyển chọn đơn vị kiểm toán độc lập

03
Q2-3/2008
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 25.000 (USD)
 • Viện trợ
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói