Tuyển chọn chuyên gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật

Tuyển chọn chuyên gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật

04
Q2-3/2008
Từ 01 đến 03 tháng
Giá gói thầu:
 • 45.000 (USD)
 • Viện trợ
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian