Tuyển chọn đơn vị tư vấn theo dõi và đánh giá độc lập dự án

Tuyển chọn đơn vị tư vấn theo dõi và đánh giá độc lập dự án

05
Q2-3/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 30.000 (USD)
 • Viện trợ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói