Triển khai hệ thống giám sát ATM

Triển khai hệ thống giám sát ATM

1
Quý II và Quý III năm 2008
3 thang
Giá gói thầu:
 • 4.400.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói