Hạng mục: Giao thông, thoát nước và tổ chức giao thông Công trình đường Nguyễn Trung Trực

Hạng mục: Giao thông, thoát nước và tổ chức giao thông Công trình đường Nguyễn Trung Trực

01
9giờ 00 ngày 30/7/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 15.648.808.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá