Gói thầu số 1: Toàn bộ phần đường nhánh từ Đôn Chương Km 0 – Sóc Giang Km 7+170

Gói thầu số 1: Toàn bộ phần đường nhánh từ Đôn Chương Km 0 – Sóc Giang Km 7+170

1
Quý I/2008 và quý II/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 31.775.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá