Gói thầu số 2: Km 0+00 đến Km 10+500

Gói thầu số 2: Km 0+00 đến Km 10+500

2
Quý I/2008 và quý II/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 57.960.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu