Gói thầu số 3: Km 10+500 đến Km 21+00

Gói thầu số 3: Km 10+500 đến Km 21+00

3
Quý I/2008 và quý II/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 62.369.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu