Gói thầu số 4: Km 21+00 đến Km 31+00

Gói thầu số 4: Km 21+00 đến Km 31+00

4
Quý I/2008 và quý II/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 85.641.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá