Gói thầu số 5: Km 31+00 đến Km 45+00

Gói thầu số 5: Km 31+00 đến Km 45+00

5
Quý I/2008 và quý II/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 90.066.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá