Gói thầu số 7: Tư vấn thẩm tra TKBVTC và tổng dự toán

Gói thầu số 7: Tư vấn thẩm tra TKBVTC và tổng dự toán

7
Từ năm 2008
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 234.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm