Gói thầu số 11: Rà phá bom mìn vật nổ

Gói thầu số 11: Rà phá bom mìn vật nổ

11
Quý IV năm 2007
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.551.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * EC
  Theo đơn giá