Mua măng xông, tủ cáp, hộp cáp cho 12 công trình mạng ngoại vi mã số MNV-MTH2008/02

Mua măng xông, tủ cáp, hộp cáp cho 12 công trình mạng ngoại vi mã số MNV-MTH2008/02

01
14h00 ngày 1 tháng 8 năm 2008
Tháng 8 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 444.840.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá