Gói thầu số 1: Xây dựng toàn bộ các hạng mục của dự án

Gói thầu số 1: Xây dựng toàn bộ các hạng mục của dự án

1
Quý II năm 2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 46.562.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu