Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình

Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình

4
Quý II năm 2008
Theo tiến độ xây dựng
Giá gói thầu:
 • 194.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm