Gói thầu số 5: Công tác rà phá bom mìn vật nổ

Gói thầu số 5: Công tác rà phá bom mìn vật nổ

5
Quý II năm 2008
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Giá gói thầu:
 • 371.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * EC
  Theo đơn giá