Cung cấp MBA lực + MBA tự dùng

Cung cấp MBA lực + MBA tự dùng

PC3-110-G01.2
Tháng 7-12/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 8901864235 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá