Cung cấp cách điện và phụ kiện

Cung cấp cách điện và phụ kiện

PC3-110-G03.2
Tháng 7-12/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 282131279 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá