Cung cấp cột thép

Cung cấp cột thép

PC3-110-G05.2
Tháng 7-12/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 1807755000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá