Khảo sát kỹ thuật ĐZ&TBA, lập TKBVTC-DT phần ĐZ 110kV&TBA

Khảo sát kỹ thuật ĐZ&TBA, lập TKBVTC-DT phần ĐZ 110kV&TBA

01 TVTK-CM
Tháng 6/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 495058750 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm