Cung cấp trang thiết bị chuẩn bị sản xuất ĐZ và TBA 110kV

Cung cấp trang thiết bị chuẩn bị sản xuất ĐZ và TBA 110kV

CBSX-CM
Tháng 5/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 250000000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá