Trang thiết bị học tập

Trang thiết bị học tập

2
8/2008
90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 1.316.804.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói