Xây dựng kho hàng mới nội địa

Xây dựng kho hàng mới nội địa

01
tháng 7/2008
tháng7/2008
Giá gói thầu:
 • 430.860.651 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói